طبقه بندی علائم ایمنی

علائم ایمنی ترکیبی از رنگ ها و اشکال هندسی را مورد استفاده قرار می دهد تا معنا و مفهومی را بیان نماید که پیام ایمنی را به صورت موثر به کاربر انتقال دهد.

علائم ایمنی نماد ممنوعیت

معنا: شما نباید – انجام دهید – متوقف نمایید

نماد: رنگ زمینه سفید – باند دایره ای و خط مورب قرمز نمادی به رنگ مشکی درست در وسط صفحه پس زمینه قرار گیرد و نباید خط مورب قرمز را بپوشاند. رنگ قرمز باید حداقل 35 درصد از فضای علائم ایمنی را به خود اختصاص دهد. حاشیه سفید

رنگ مکمل: رنگ زمینه قرمز – متن سفید

علائم ایمنی خطر

معنا: ریسک خطر – اخطار – احتیاط

نماد : رنگ زمینه زرد – نوار مثلثی مشکی – نماد به رنگ مشکی درست در وسط صفحه زمینه – رنگ زرد باید حداقل 50 درصد از فضای علائم ایمنی را در برگیرد- حاشیه سفید


رنگ مکمل: صفحه زمینه زرد رنگ – متن مشکی – شکل هندسی نماد و رنگ

علائم ایمنی نماد الزام

معنا: شما باید عملی که در تابلو مشخص شده است را اجرا نمایید

نماد: صفحه زمینه آبی – نماد سفید رنگ درست در مرکز صفحه زمینه رنگ آبی حداقل باید 50 درصد از فضای علامت ایمنی را در بر گیرد – حاشیه سفید

رنگ مکمل: رنگ صفحه زمینه آبی – متن سفید – شکل و رنگ نماد

علائم ایمنی نماد وضعیت ایمن

معنا: مسیر ایمن – در مواقع اضطراری کجا برویم – شامل علائم کمک‌های اولیه – شامل علایم ایمنی مسیر خروج و رهایی

نماد: صفحه زمینه سبز رنگ – نماد به رنگ سفید درست در مرکز صفحه زمینه – رنگ سبز باید حداقل 50 درصد از فضای علائم ایمنی را در برگیرد – حاشیه سفید

رنگ مکمل: صفحه زمینه سبز – متن سفید رنگ – شکل و رنگ نماد

تابلوهای نماد تجهیزات مقابله با آتش

معنا: موقعیت یابی و شناسایی تجهیزات مقابله با آتش

نماد: صفحه زمینه قرمز – شکل هندسی مربع یا مستطیل متناسب با نماد و متن علامت ایمنی

نماد: سفید رنگ – رنگ قرمز باید حداقل 50 درصد علامت ایمنی را در برگیرد – حاشیه سفید

رنگ مکمل: صفحه زمینه سبز – متن سفید رنگ – شکل و رنگ نماد

علائم ایمنی ترکیبی

علائم ایمنی ترکیبی زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که دو یا چند علامت ایمنی و متن مکمل در یک علامت ایمنی نمایش داده شوند.

اصل 1: هر متن یا علامت مکملی که بخشی از علامت ایمنی یا مرتبط با علائم ایمنی است باید محدود به همان گروه علائم باشد یعنی ممنوعیت، خطر، الزام، وضعیت ایمن و تجهیزات مقابله با آتش نباید حاوی متنی مرتبط با گروه دیگر باشد.

نمونه:

اصل2: از علائم مرکب نباید استفاده نمود.

اصل 3: گروه های مختلف علائم ایمنی می توانند به صورت عمودی یا افقی در یک تابلوی ایمنی گنجانده شوند.

نکات مفید

  • علائم را در جایی قرار دهید که کاملا قابل رویت باشند
  • به طور مرتب علائم را تمیز و نگهداری نمایید
  • به طور منظم سیاست ایمنی خو را مورد بازبینی قرار دهید
محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.